Pēc sešu mēnešu intensīva darba, sadarbojoties Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņu universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētniekiem, noslēdzies valsts pētījumu programmas projekta “Dzīve ar COVID-19” WP2 darba grupas pētījums RSU asoc. profesora Dr.med. Ivara Vanadziņa vadībā par pārmaiņām darba tirgū un nodarbinātības struktūrās.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot uzņēmējdarbības izaicinājumus COVID-19 laikā un sniegt priekšlikumus politikas veidotājiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas skar nodarbinātības pārmaiņas, drošu darba vidi, tai skaitā, strādājot attālināti (no mājām), darba un privātās dzīves saskaņošanu, kā arī nodarbināto profesionālo apmācību, motivāciju, gatavību mācīties un pārkvalificēties.

Pētījuma gaitā tika organizētas 8 darba devēju fokusgrupu diskusijas visos Latvijas reģionos (no Vidzemes reģiona piedalījās 19 darba devēji, pārstāvot tādas nozares kā izglītības, IT, finanšu, transporta, tirdzniecības u.c.). Diskusijas norisinājās laika posmā no 2020. gada septembra līdz oktobrim, tāpēc fokusgrupu rezultāti raksturo uzņēmumu pieredzi, kas gūta par martā izsludināto ārkārtējo situāciju. Pētījuma gaitā tika veikta nodarbināto aptauja ar 1 823 respondentiem, analizēti pētnieku iegūtie dati, kā arī analizēti politikas plānošanas dokumenti un citi ar COVID-19 saistītie pētījumi (piemēram, Eurofound veiktās aptaujas). Pateicamies Vidzemes reģiona uzņēmējiem par piedalīšanos fokusgrupu diskusijās un ikvienam, kas aizpildīja pētījuma aptaujas anketu.

Vidzemes Augstskolas HESPI pētnieces Sarmīte Rozentāle un Ieva Grīntāle strādāja pie priekšlikumiem par darbaspēka pārkvalifikāciju, pieaugušo izglītību darba vietās, īpaši dīkstāvē esošiem darbiniekiem, un ārkārtējai situācijai pielāgotu un elastīgu apmācību piedāvājumu. Tika analizēts tālākizglītības un profesionālās pilnveides piedāvājums Latvijā ārkārtējās situācijas laikā, kurš bija plašs un daudzveidīgs, tomēr gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem trūka vienkopus apkopota, pārskatāma informācija, kas kavēja iesaistīšanos apmācībās. Darba devējiem bieži pietrūka laika un motivācijas, lai piedāvātu saviem darbiniekiem pilnveidot prasmes. Vairāk par pētījuma rezultātiem skatīt šeithttps://dzivecovid19.mozello.lv/.

Informāciju sagatavoja:

Mg.oec. Ieva Grīntāle

Vidzemes Augstskolas doktorante, pētniece