2021-06-03 00:00 līdz 2021-06-30 16:00
Madonas novada pašvaldība

Veicinot uzņēmējdarbības attīstību Madonas novadā, tiek īstenoti dažādi pasākumi, uzņēmējdarbības infrastruktūras projekti, grantu konkursi, nodrošināta pakalpojumu pieejamība. Sakārtota uzņēmējdarbības vide un pieejamās atbalsta programmas ir būtiski pašvaldības atbalsta instrumenti uzņēmējiem. 2021.gadā Madonas novada pašvaldība īstenos 3 grantu konkursus novada uzņēmējiem.

Pašvaldības līdzfinansējums biznesa projektu īstenošanai konkursa “Madona var labāk!” ietvaros – finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, darbības jomas pilnveidošanai vai pārprofilēšanai, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai, konkurētspējas veicināšanai. Vairāk info:

Kopš 2016.gada Madonas novada pašvaldībā kā viens no atbalsta instrumentiem novada uzņēmējiem ir līdzfinansējums “Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa” ietvaros – kopīgām mārketinga aktivitātēm, sadarbībai pētniecībā un inovācijās ar zinātniskajām institūcijām, kopīgām aktivitātēm noieta tirgu paplašināšanai un jaunu noieta tirgu apgūšanai. Laika posmā no 2016.gada līdz 2020.gadam konkursa ietvaros piešķirts pašvaldības grants 23 projektu īstenošanai, kā rezultātā atbalstu saņēmuši 69 uzņēmumi, turklāt 2020.gadā pieteikumu skaits šim atbalsta veidam divkāršojās, līdz ar to 2021.gadā kopējais finansējums šī konkursa ietvaros ir palielinājies. Vairāk info:

Sakārtotai un efektīvai uzņēmuma vadības sistēmai ir izšķiroša nozīme uzņēmuma attīstībā. Vadības sistēma uzņēmumā apliecina atbilstošu attīstības politiku, sakārtotus iekšējos un ārējos procesus, ļaujot uzņēmumam sasniegt savus biznesa mērķus un samazinot ar tā darbības vadību saistītos riskus. Pašvaldības grantu konkurss “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” paredz piešķirt līdzfinansējumu Madonas novada uzņēmumu kvalitātes, vides, darba drošības, ugunsdrošības, pārtikas drošības un energopārvaldības sistēmu ieviešanas audita pakalpojuma veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai, tādejādi atbalstot uzņēmumu vides un ražošanas procesu un sistēmu sakārtošanu uzņēmumu iekšējās uzraudzības veikšanai, darbības efektivizācijai un ilgtspējas nodrošināšanai. Vairāk info:

Projektu pieteikumu pieņemšana sāksies no 01.02.2021. un to izskatīšana 2021.gadā tiek noteikta 5 reizes gadā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi ir līdz:

  • 2021.gada 26.februāra plkst.16:00;

  • 2021.gada 30.aprīļa plkst.16:00;

  • 2021.gada 30.jūnija plkst.16:00;

  • 2021.gada 31.augusta plkst.16:00;

  • 2021.gada 29.oktobra plkst.16:00.

Konsultācija par konkursu vai pieteikuma sagatavošanu telefoniski 20204906 vai epastā ilze.vogina@madona.lv.