Pašvaldību piedāvātie atbalsta resursi uzņēmējiem


Ik gadu Vidzemes pašvaldības organizē dažādus biznesa ideju projektu konkursus, kuru ietvaros var saņemt atbalstu savas idejas realizācijai un attīstībai. Zemāk ievietotajam saturam ir tikai informatīvs raksturs par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamajiem atbalsta pasākumiem. Precīzu informāciju par šobrīd spēkā esošajiem un aktuālajiem atbalsta pasākumiem meklējiet sadaļā Pasākumu kalendārs vai Aktualitātes.

Alūksnes novada pašvaldībā

- Jauniešu iniciatīvu, kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektu konkursi, tāpat arī domes saistošajos noteikumos iestrādāts īpaši paredzēts atbalsts sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai.

Beverīnas novada pašvaldībā

- Konkurss uzņēmējdarbības atbalstam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā – 2017”, kurā atbalsta apmērs vienai uzņēmējdarbības idejai sasniedz 2000 EUR.

Burtnieku novada pašvaldībā

- Biznesa ideju konkurss topošajiem un esošajiem uzņēmējiem “Ideja Burtnieku novadam”. Uzņēmējiem savu ideju īstenošanai paredzēti kopumā vairāk kā 2000EUR.

Cēsu novada pašvaldībā

- Grantu konkurss “Dari Cēsīm”, ar kopējo grantu fondu 20 000EUR apmērā, kura ietvaros pašvaldība sniedz atbalstu jaunām uzņēmēju idejām, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijas, kā arī nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu.

- Koprades mājas “Skola6” un Cēsu novada pašvaldības konkurss jaunām biznesa idejām – “Cēsis var!”

Gulbenes novada pašvaldībā

- Pašvaldības finansēts grantu konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kurā tiek atbalstītas dzīvotspējīgas biznesa idejas un iniciatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanai Gulbenes novadā.

- Biznesa ideju konkurss jauniešiem no 13 līdz 30 gadu vecumam, ar LEADER programmas finansējumu, taču vietējās biedrības atbalstu un konsultācijām, semināriem, veiksmīgai projekta pieteikuma izstrādei.

Kocēnu novada pašvaldībā

- Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkurss, kurā esošajiem vai topošajiem uzņēmējiem iespējams saņemt domes līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā.

Madonas novada pašvaldībā

- Biznesa ideju konkurss “Madona var labāk”, kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Ideju konkursam savu pieteikumu var iesniegt visa gada garumā. Iepriekšējā, 2016. gadā, kopējais biznesa idejām piešķirtais finansējums sasniedzis 43360 EUR.

- Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas konkurss, kas paredz Pašvaldības līdzfinansējumu Madonas novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību sadarbības projektiem uzņēmējdarbības attīstībai, reklāmai un preču noieta tirgus paplašināšanai. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumu grupai, kura sastāv no vismaz trīs dažādiem komersantiem ar attiecināmajām izmaksām uz mārketinga materiālu izveidošanu, informatīvo materiālu iespiešanu un izplatīšanu, dalību dažādās nozaru izstādēs, reklāmas izvietošanas izmaksām.

Raunas novada pašvaldībā:

 

- Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā, ar iespēju iegūt naudas balvu līdz EUR 2000 uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Valkas novada pašvaldībā

- Grantu programma “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”, kurā ar līdzfinansējumu paredzēts atbalstīt Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus. Kopējais plānotais pašvaldības finansējums 5000 EUR apmērā.

- Pašvaldības saistošajos noteikumos iestrādātas īpaši piemērojamas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides vietējiem uzņēmējiem. Palīdzības sniegšana Valkas novada uzņēmējiem ar darbaspēka piesaistes jautājumiem; sadarbības partneru meklēšanu gan novadā, gan ārpus tā; atbalsts ar publicitāti saistītos jautājumos.

 

Biznesa inkubatoru sniegtie pakalpojumi Vidzemē


Vidzemes plānošanas reģionā darbojas Valmieras biznesa inkubators, kā arī Madonas biznesa inkubators “Ideju cehs”. Inkubācijas pakalpojumi sevī ietver telpu un biroja tehnikas nomu, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus, biznesa un mārketinga konsultācijas, palīdzību finanšu piesaistē, tirgus izpētē, testēšanā, sertificēšanā. Vairāk informācijas par biznesa inkubatoriem var atrast šeit.

 

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsts uzņēmējiem


ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta

  • Biznesa uzsācējus;
  • Mazos un vidējos uzņēmumus;
  • Lauksaimniekus;
  • Iedzīvotājus.

ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:

Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
•Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
•Riska kapitāls;
•Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.

Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit: https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/
Kontaktinformācija: https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/valmiera/

 

Vietējās partnerības un rīcības grupas Vidzemes plānošanas reģionā


Lai īstenotu uzņēmējdarbības projektus lauku teritorijās, laba iespēja ir izmantot LEADER pieeju. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Šo pieeju palīdz īstenot Vietējās rīcības grupas – publisko un privāto partneru apvienības, kas darbojas noteiktā teritorijā un nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību. Saskaņā ar Vietējo rīcības grupu izstrādātajām stratēģijām, uzņēmējdarbības attīstības projektiem maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms svārstās no 10-100 tūkst. EUR, savukārt atbalsta intensitāte lielākoties ir robežās no 60-90% no attiecināmo izmaksu summas. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā darbojas 8 (astoņas) vietējās rīcības grupas:

Biedrība "Abulas lauku partnerība"

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja"

Nodibinājums "Madonas novada fonds"

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Biedrība "Sateka"

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

 

Vidzemes reģionā pieejamās valsts iestāžu filiāles