Latvijas Darba devēju konfederācija īsteno Eiropas Savienības Sociālā fonda finansēto projektu darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu uzņēmumā ieviešanai un aicina pieteikties reģionu uzņēmējus, kuriem būtu interese iesaistīties projektā.

LDDK projekts “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” vērsts uz profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām uzlabošanu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem:  Profesionālajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Praktiska informācija:

Projekta ilgums: no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Darbības, kuras projekta ietvaros īsteno LDDK un sadarbības partneri:

  1. Darba vidē balstītas mācības (DVB) – iesaistīti 3150 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi;
  2. Prakses – iesaistīti 25 600 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi;

Šo septiņu gadu laikā plānots projekta ietvaros finansēt:

Audzēkņu apģērbu, apdrošināšanu, darba drošības ekipējumu u.tml. : 6 420 496,50 eiro apmērā, audzēkņu mobilitāti 2 171 000 eiro; atbalstu uzņēmumiem prakšu un DVB mācību īstenošanā 8 308 854 euro, atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm prakšu un DVB mācību īstenošanā 428 033,1 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un valsta budžeta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 483 ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumi”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību.

Par darba vidēm balstītām mācībām:

Darba vidē balstītas (DVB) mācības Eiropā  kļūst aizvien populārākas, tās tiek atzītas par labāko veidu, kā motivēt jauniešus iesaistīties profesionālajā izglītībā, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Mācību process paredz, ka audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst darba vidē – uzņēmumā, ikdienā iepazīstot savu nākotnes profesiju un darba specifiku. Darba devējiem iesaistīšanās DVB mācību procesā, piedāvājot jauniešiem prakses un darba vietas, palīdz darba vidē mācīt topošos speciālistus, kas sagatavoti darbam attiecīgajā nozarē un uzņēmumā.

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

  1. Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:

Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

Mainīgo izmaksu segšana – līdz 70 EUR mēnesī uz vienu audzēkni - 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca);

Kompensācija uzņēmējam par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam – līdz 224.48 EUR mēnesī (1.22 euro/h par 1 audz./mēn.);

Kompensācija PII par DVB mācību iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

  1. Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:

Fiksēto izmaksu segšana – līdz 225 EUR apmērā uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);

Mainīgo izmaksu segšana – līdz 80 EUR mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);

Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – līdz 120 EUR apmērā uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14.22 eur/kalendārā ned.)

Kompensācija PII par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.76 EUR par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja: Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv , 29471150

DVB apakšprojekta vadītāja: Sanita Bērziņa, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv , 22338862

Prakšu apakšprojekta vadītājs: Andrejs Bušenko, e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv , 28347877

Vidzemes reģiona koordinators – Elīna Vējiņa, elina.vejina@lddk.lv, 20279914