Priekuļu novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursu „Es daru” ar mērķi - sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju biznesa ideju realizācijai, motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, veicinot uzņēmējdarbības veidošanos novadā.

Dalībai konkursā var pieteikties fiziska persona -  Priekuļu novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir biznesa ideja un kurš ir gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību Priekuļu novadā. Tāpat konkursā var piedalīties esošs uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veicējs, kurš uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir reģistrēts ne vairāk kā trīs gadus.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar Pašvaldību par finansējuma saņemšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais kopējais finansējums – EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi).

Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt Priekuļu novada pašvaldībā no 2017.gada 03.oktobra līdz 2017.gada 30.novembrim.

Iesniegtā biznesa ideja jāīsteno divpadsmit mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar projektu vadītāju Vinetu Lapseli: vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Biznesa ideju konkursa “Es daru” NOLIKUMS

Biznesa ideju konkursa „Es daru” PIETEIKUMA VEIDLAPA 

Līguma projekts 

ATSKAITE par Priekuļu novada pašvaldības atbalstītā Biznesa idejas projekta īstenošanu