Atbalsta pieteikumu pieņemšana no 2019. gada 15. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim!

Infografika par atbalsta programmu un pieteikuma iesniegšanu

KAS VAR PRETENDĒT UZ ATBALSTU?

  • jaunuzņēmums*, kas ir izstrādājis inovatīvu** produktu;
  • jaunuzņēmums atbilst mikro, mazā un vidējā komersanta statusam;
  • komercdarbība tiek veikta pirmos piecus gadus kopš uzņēmuma  reģistrēšanas komercreģistrā;
  • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis pieteiktās biznesa idejās pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības  uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā (piemēram, ir izstrādāts tā saucamais MVP (minimum viable product), prototips, paraugs, modelis vai makets, izstrādāti jauni algoritmi, paņēmieni vai cita veida know-how, kas ir biznesa idejas produkta vai tehnoloģijas pamatā un liecina par produkta mērķtiecīgu virzīšanu tirgū;
  • jaunuzņēmuma un to saistīto un partnerkomercsabiedrību ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000,00 EUR;
  • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000,00 EUR.

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

** Inovatīvs produkts ir prece vai pakalpojums ar augstu pievienoto, citstarp tehnoloģisko, vērtību, kas nodrošina noteiktas jaunas preces vai pakalpojuma attīstību vai arī esošas preces vai pakalpojuma būtisku uzlabojumu.

► Atbalsta apraksts

► Atbalstāmās darbības

► Atbalsts un attiecināmās izmaksas

► Atbalsta pieteikumu iesniegšana

► Atbalsta pieteikumu vērtēšana

 Atbalsta līguma projekts

 Noslēgtie līgumi

► Maksājuma pieprasījums

► Jautājumi un atbildes

► Noderīga informācija